Zawartość stron

Wróć do pełnej strony
Załączniki
Podręcznik Beneficjenta SL2014 wersja 2.7 (pdf, 11592 KB)
Załącznika nr 1 (do Podręcznika Beneficjenta SL2014+) - Słownik głównych pojęć wersja 1.2 (pdf, 377 KB)
Załącznika nr 2 (do Podręcznika Beneficjenta SL2014+) - Testy logiczne wersja 1.2 (pdf, 462 KB)
Poradnik Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (pdf, 9982 KB)
Poradnik Jak realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z funduszy europejskich 2014-2020 (pdf, 2207 KB)
Instrukcja multimedialna SL2014 (wersja 3.0) (pdf, 24183 KB)
Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji – wersja obowiązująca dla umów podpisanych do dnia 31.12.2017 r. (pdf, 7826 KB)
Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji – wersja obowiązująca dla umów podpisanych od dnia 01.01.2018 r. (pdf, 3883 KB)
Uszczegółowienia Podręcznika Beneficjenta dla Osi Priorytetowych 6, 7, 8 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (z wyłączeniem projektów realizowanych w ramach Działania 6.1) (pdf, 1087 KB)
Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 (pdf, 1599 KB)
Podręcznik podmiotu zgłaszającego beneficjenta Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (pdf, 3497 KB)
Poradnik - Jak wdrażać ustawę o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (pdf, 2128 KB)